Beheer

Cloud
wolk

Het ene CMP is het andere niet

8 Cloud Management Platformen de maat genomen

© CC0 Public Domain / Pixabay,  Clker-Free-Vector-Images
23 februari 2017

8 Cloud Management Platformen de maat genomen

Veel organisaties hebben te maken met een hybride- of multicloud, wat inherent complex is. De beheersongemakken die dat met zich meebrengt zijn vaak goed terug te dringen met een Cloud Management Platform of CMP. Maar hoe selecteer je het juiste CMP voor jouw multicloud-omgeving?

Eén IT-infrastructuur realiseren uit meerdere cloudresources om één geintegreerd geheel van bedrijfsprocessen te ondersteunen, brengt ongemakken met zich mee. Hoe kun je cloudverbruik in een heterogene omgeving herleiden tot profit centers (‘show back’)? Hoe zorg je dat toegangsrechten op sterk verschillende virtuele omgevingen op een consistente wijze worden toegekend en ingetrokken? Hoe leid je de inkoop in bedrijfseconomisch verantwoorde banen? Kortom: hoe stel je uit een heterogene verzameling van cloud resources een consistente en coherente catalogus samen van services die ook nog eens zijn afgestemd op de behoeften en rollen van de diverse gebruikers?

Om dat mogelijk te maken zijn cloudmanagementplatformen (CMP’s) uitgevonden. Dergelijke platformen bieden aan de voorzijde een homogene beheerinterface voor een werkelijkheid die aan de achterzijde een ratjetoe is. Jammer genoeg is het aanbod van de diverse CMP’s ook weer een ratjetoe.
Advies- en onderzoekbureau Weolcan (spreek uit ‘wolken’, oud-Engels voor, inderdaad, wolken) pakte de uitdaging op om het aanbod in samenwerking met de Software Improvement Group enigszins in kaart te brengen.
Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de acht onderzochte cloudmanagementplatformen, maar grosso modo maakt de geboden functionaliteit ‘een groot deel van de verwachtingen waar’, stellen de onderzoekers. In veel gevallen zullen de ‘cloud costs optimization’-mogelijkheden alleen al een goede basis leggen onder een eventuele business case voor implementatie van een CMP. Onderzoeker-consultant Bart Veldhuis van Weolcan schat de gemiddelde kostenbesparing die een doorsnee gebruikersorganisatie eenvoudig kan pakken door z’n cloudresources met behulp van een CMP uitgekiender in te kopen, op ‘zo ergens tussen de 10 en 20 procent’. “Ook de verbeterkansen door effectievere inzet van cloudresources zouden veel IT-afdelingen op dit issue moeten triggeren”, vult zijn collega Koen van Schijndel aan.
Dit zijn de acht belangrijkste bevindingen:
1 De ondersteuning van public cloud providers is wisselvallig te noemen. Amazon en Microsoft Azure worden door de meeste CMP’s wel ondersteunt. Google al iets minder. En de ondersteuning van de talloze overige publieke cloudvoorzieningen is al helemaal te hooi en te gras. Ook blijkt ondersteuning een rekbaar begrip, dat niet per definitie mogelijkheden impliceert rond bijvoorbeeld load balancing, veiligheidsgroepen en virtuele netwerken.
2 Echte multi-tenancy blijkt niet voor alle CMP’s een vanzelfsprekende mogelijkheid. Natuurlijk is dat ook lang niet voor alle gebruikers een vereiste; voor een behoorlijke show back volstaat vaak al een scheiding van accounts, businessunits of gebruikers op logisch niveau. En daartoe bieden de meeste CMP’s uitgebreide functionaliteiten.
3 CMP’s maken in veel gevallen op de achtergrond gebruik van bestaande configuratiemanagementtools. Voor het maken van blauwdrukken voor het snel en consistent modelleren van bestaande cloudvoorzieningen grijpen CMP’s bijvoorbeeld veelal terug op tools als Chef, Puppet, Ansible of SaltStack. Volgens Veldhuis is dat zeker niet altijd een nadeel. “Voor wie deze tools niet in huis heeft, betekent het inderdaad bijkomende kosten, maar de meeste grote cloudgebruikers zullen dergelijke tools wel al gebruiken en dan is het een goede zaak dat er geen overlappende functionaliteiten worden geïntroduceerd.”
4 De tariefstructuren van aanbieders van CMP’s blijken nogal uiteen te lopen. Vaak is er keuze tussen verschillende licentiemodellen, die appelleren aan verschillende volume- en servicevereisten van gebruikersorganisaties. De meeste tariefmodellen hanteren gebruiksvolumes (aantal gemanagede VM’s, applicaties of CPU’s) als leitmotiv voor hun nota’s.
5 Releasemanagement en testen wordt vaak niet ondersteund.CMP’s hebben koppelingen nodig met allerhande andere infrastructurele voorzieningen. Daarbij moeten als regel diverse zaken worden ingesteld of geprogrammeerd. De CMP en de cloud-infrastructuur vormen daardoor een complex en niet altijd transparant geheel. Veranderingen in de infrastructuur of de configuratie van CMP hebben soms onbedoelde neveneffecten, wat releasemanagement en testen noodzakelijk maakt. Die noodzakelijke procedures bij het beheer van het CMP zelf, worden niet door alle CMP’s ondersteund. De beheerder van het CMP moet dat dan zelf handmatig in goede banen leiden, wat de kans op missers vergroot.
6 Van een aantal CMP’s is een opensourceversie beschikbaar. Dit brengt kostenvoordelen en kneedbaarheid met zich mee, maar heeft volgens Weolcan ook nadelen. Zo zijn de opensourceversies functioneel soms schraler dan de commerciële versies.
7 Er lijkt een vrij duidelijk onderscheid mogelijk tussen nieuwe, cloud-born oplossingen en doorontwikkelingen van al langer bestaande enterprise solutions. Volgens de onderzoekers hebben beide categorieën hun voor- en nadelen. Zo zijn de oudjes veelal functioneel breed, maar behoeven juist daardoor ook nog de nodige scripting om optimaal te kunnen interacteren met een combinatie van cloudresources. De cloud-born tools zijn doorgaans meer dedicated wat betreft functies, maar bieden daarmee ‘shrink-wrapped’ een diepere integratie met diverse cloudplatformen en -stacks.
8 Tenslotte hebben Weolcan en SIG ook nog gekeken naar de partner-ecosystemen rond de diverse CMP’s. En dat blijkt wel een belangrijk issue te zijn; CMP’s met een uitgebreid ecosysteem zijn vaak adaptiever en profiteren ook van een uitgebreider aanbod aan add-ons. Te denken valt aan templates voor infrastructuur-inrichtingen of invoeg-applicaties voor bijvoorbeeld interne kostenfacturatie.

Meer is beter

Vooral grote organisaties hebben doorgaans goede redenen om cloud-infrastructuur van meerdere providers te betrekken. Dat vermindert de kans op een provider lock-in. En het creeërt de mogelijk om – best of breed – te profiteren van een scala aan features dat verder reikt dan het aanbod van één enkele provider. Zo wordt bijvoorbeeld geprofiteerd van het schaalvoordeel van de ene provider en van de betere privacy-zekerheden van een andere provider. Er kan natuurlijk ook sprake zijn van een mix van technische vereisten die niet eenvoudig met één aanbieder is af te dekken. Daarom komen de meeste organisaties uit op een combinatie van meerdere providers en/of eigen cloudvoorzieningen, gehost of on premise.

In hun rapport geven Weolcan en SIG vier aanbevelingen voor organisaties die hun greep op hun hybride cloud-omgeving willen vergroten:
1. Doe een due diligence onder een shortlist van aanbieders om zicht te krijgen op hun technologische affiliaties, hun benadering van de problematiek van cloudmanagement en versiebeheer.
2. Ga niet op zoek naar die ene vendor die alles biedt wat je nodig hebt. Die is er niet. Kies voor een best of breed benadering.
3. Plan de invoering van een CMP en de bijbehorende ontwerp- en configuratie-bank, als zijnde een complexe oplossing met een hoog risiconiveau.
4. Implementeer stapsgewijze en gedegen gespecificeerde key features. Dit is nodig gezien de complexiteit van de materie.

Het Rapport

Weolcan en SIG hielden de volgende acht cloudmanagementplatformen tegen het licht: CloudBolt, Scalr, RightScale, IBM, BMC, VMware, ServiceNow en RedHat. Behalve de hier in grote lijnen samengevatte algemene hoedanigheden van de CMP’s, inventariseert het rapport van Weolcan en SIG ook en detail de verdiensten van de acht afzonderlijke CMP’s. Naast een algemene beschrijving per product wordt in gegaan op: public cloud support, private cloud support, access management, servicemanagement, service optimization. Het rapport is kostenloos te downloaden via: http://lp.weolcan.eu/download-management-brief-cmp-market-scan

Lees meer over
Zie ook Beheer op AG Connect Intelligence

Reactie toevoegen